ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

            Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem obligatoryjnym, które przysługuje wszystkim osobom spełniającym warunki ustawowe. Oznacza to, że każda osoba spełniająca kryterium dochodowe lub kryterium metrażowe oraz posiada tytuł prawny do lokalu po złożeniu  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Chojnowskiej nr 112 – tel. 76/722-18-06 prawidłowo wypełnionego wniosku otrzyma dodatek mieszkaniowy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami)
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 84, poz.585 i poz.587)

  1. Kryterium dochodowe:

            Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania - po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dochód nie może przekroczyć:

dla rodziny wieloosobowej:      1 500,00 zł / osobę

dla rodziny jednoosobowej:     2.100,00 zł / osobę

  1. Kryterium metrażowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% .

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Maksymalna powierzchnia 

( + 30%)

*Powierzchnia normatywna

(osoby niepełnosprawne )

+ 15 m2

1

35 m2

45,5 m2

50 m2

2

40 m2

52 m2

55 m2

3

45 m2

58,5 m2

60 m2

4

55 m2

71,5 m2

70 m2

5

65 m2

84,5 m2

80 m2

6

70 m2

91 m2

85 m2

Pow. 7

+ 5 m 2

 

*Normatywną powierzchnię zwiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  1. Tytuł prawny:

Tytuł prawny to prawo do dysponowania lokalem i przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych (odrębna własność);
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

            Z drukiem wniosku należy zgłosić się do Biura Obsługi Mieszkańca Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Gwiezdnej 8 w celu wypełnienia treści dotyczących praw do lokalu oraz wysokości kosztów wynikających z opłat za lokal. Wniosek można pobrać ze strony internetowej MOPS lub osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Chojnowskiej 112 w Legnicy, tam również należy złożyć wypełniony wniosek do 20. dnia każdego miesiąca.

Przyznanie świadczenia

            Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

            Środki przelewane są na konto LSM i księgowane na indywidualnych kontach bankowych lokalu z tytułu opłat eksploatacyjnych. Obowiązkiem uprawnionego do dodatku jest regularne wnoszenie wszystkich obowiązujących opłat za lokal, w tym dopłacanie różnicy wynikającej z wysokości opłaty eksploatacyjnej (czynszu) a przyznanej kwoty świadczenia z MOPS. Opóźnienie lub brak wpłat za dwa kolejne miesiące są podstawą do zawieszenia dodatku mieszkaniowego i powodują obowiązek zwrotu przyznanego świadczenia w razie braku spłaty zadłużenia w określonym ustawowo terminie.

            Aby zachować ciągłość dofinansowania do czynszu, ponowny wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w szóstym miesiącu korzystania z dodatku.

 

            Szczegółowych informacji udziela MOPS. Zapraszamy również do kontaktu z Działem Czynszów w siedzibie LSM w każdy wtorek i piątek w godzinach 7.00-15.00- pok. nr 3, tel. 76/72-30-990 wew. 134, 135, 138.

Ostatnio zmienianywtorek, 22 grudzień 2020 08:34
Powrót na górę