Przetarg na wykonanie badań instalacji elektrycznych i odgromowych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna  8,
59-220 Legnica,-tel. 76-7230-990, fax. 76-72-30-985,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie badań instalacji elektrycznych
i odgromowych w budynkach LSM.


Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego
w Legnicy, ul. Gwiezdna 8.
Termin składania ofert upływa 25.05.2020r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi 25.05.2020r. w sali  nr 104, o godz. 1100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 3000 zł w kasie LSM lub przelewem

ING Bank Śląski nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399
w terminie do 25.05.2020r. - godz. 1000 

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Ostatnio zmienianyczwartek, 07 maj 2020 09:33
Powrót na górę