Przetarg na likwidację junkersów i montaż instalacji ciepłej wody

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ogłasza przetarg nieograniczony na likwidację junkersów i montaż instalacji ciepłej wody w budynkach przy ul. Artyleryjskiej 7 i Lotniczej 14, 16, 18.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Legnicy, ul. Gwiezdna 8.


Termin składania ofert upływa 12.07.2019 r. o godz. 10°°
Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2019 r. w sali nr 104, o godz. 11°°.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 10000 zł. w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni:
ING Bank Śląski nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399 w terminie do 12.07.2019 r. - godz. 10°°
Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.”
Należność za publikację uregulujemy z naszego konta j/w.
Jesteśmy płatnikiem VAT -NIP 691-000-99-98.

Powrót na górę