Logo
Wydrukuj tę stronę

PRZETARG NA WYMIANĘ WODOMIERZY

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8 59-220 Legnica - tel. 76-72-30-990, fax. 76-72-30-985, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy mieszkaniowych w 2019 r.

 

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Legnicy ul. Gwiezdna 8.

Termin składania ofert upływa 22.03.2019 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 22.03.2019 r. w sali nr 104, o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 10 000 zł w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni:

ING Bank Śląski nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399 w terminie do
22.03.2019 r. - godz. 1000.

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz
unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.