Historia działalności Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy

 

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy została założona na Walnym Zebraniu Założycielskim, które odbyło się w dniu 27 listopada 1959 r. W Zebraniu tym uczestniczyło 30 członków założycieli.
Zebranie Założycielskie uchwaliło Statut Spółdzielni – określił on jej nazwę, która nie zmieniła się do dnia dzisiejszego.
Ustalono wpisowe w kwocie 100 zł i udział w kwocie 500 zł. Na owe czasy były to stosunkowo wysokie opłaty. Zebranie Założycielskie upoważniło Zarząd do zaciągania zobowiązań na kwotę 16,5 miliona zł.
Formalne funkcjonowanie LSM liczone jest od dnia 4 stycznia 1960 r., wtedy Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Legnicy pod numerem RS-570.

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w regionie.

Pierwszym prezesem Zarządu został wybrany Adam Szpilczyński, a pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej Edward Pałka. Były to funkcje sprawowane społecznie.

Idei założenia Spółdzielni sprzyjały lokalne warunki społeczne oraz przekonanie grupy założycieli o słuszności wyboru spółdzielczej drogi dla możliwie szybkiego zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dynamicznie rozwija się przemysł w Legnicy i w regionie – głównie przemysł lekki ( zakłady „Hanka”, „Milana”, „Elpo” ), hutniczy i metalowy ( HM „Legnica”, ZM „Legmet” ) oraz następuje rozwój górnictwa miedzi.
Potrzeby mieszkaniowe ludzi zatrudnionych w rozwijającym się przemyśle stają się pilną sprawą.

Statut LSM, dokument stanowiący podstawę funkcjonowania Spółdzielni, w okresie ponad 50 lat jej działalności ulegał zmianom. Wynikało to głównie ze zmian ustaw dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.
W historii Spółdzielni zmiany w Statucie następowały dziesięciokrotnie - aktualny Statut obowiązuje od 26 września 2013 r. i jest zarejestrowany w KRS pod numerem 0000112686.

Organy statutowe w dotychczasowej historii Spółdzielni odegrały ogromną rolę w jej rozwoju i przekształceniach, odpowiednią dla różnych okresów działalności.
Podkreślenia wymaga właściwa rola kontrolno-nadzorcza Rady LSM, a później Rady Nadzorczej LSM oraz kształtowanie prawidłowych relacji ekonomicznych polegających na równoważeniu kosztów i przychodów.
W latach osiemdziesiątych - z powodów ekonomicznych - doprowadzono dwukrotnie do podziału LSM. W ich wyniku powstały nowe spółdzielnie - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy i Prochowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prochowicach.
Dzięki przestrzeganiu zasad statutowych oraz pragmatyce i doświadczeniu działaczy samorządowych osiągnięto rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni, eliminując równocześnie nieuzasadnione ekonomicznie pomysły zmierzające do podziału Spółdzielni na kilka słabych jednostek.
Duże zasługi w rozwój LSM wnieśli, między innymi, długoletni przewodniczący Rady Nadzorczej LSM Wiesław Machowski i Stanisław Sadowski.
Najwyższym organem Spółdzielni w latach 1960 – 69 było Walne Zgromadzenie.
Z uwagi na rosnącą ilość członków i związane z tym trudności z organizacją Walnych Zgromadzeń, od 1970 r. jako najwyższy organ Spółdzielni funkcjonowało Zebranie Przedstawicieli.
Po ustabilizowaniu się ilości członków w Spółdzielni na poziomie ok. 7000, przyjęto statutową zasadę wyboru jednego Przedstawiciela ze 100 członków.
Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wybierały Zebrania Grup Członkowskich na okres trzyletnich, a później czteroletnich kadencji.

W okresie inwestycyjnym Spółdzielni, przez wiele lat funkcjonowała Społeczna Komisja Mieszkaniowa.
Było to ciało opiniodawcze pracujące na potrzeby Zarządu jak i Rady, a później Rady Nadzorczej.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa działała w składzie 15 osób. Wybierana była na okres trzyletnich kadencji przez Radę Spółdzielni, później przez Radę Nadzorczą z grona kandydatów wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich.
Długoletnim przewodniczącym tej Komisji był Adam Pokrzyński, zasłużony działacz LSM.
Prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej zapisały się w historii Spółdzielni, jako prowadzone z niezwykłą starannością, obiektywizmem i wysoką kulturą, wobec niejednokrotnie trudnych, indywidualnych przypadków.

Zgodnie ze Statutem, Zarząd LSM kierował bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni i reprezentował ją na zewnątrz.
W latach 1960 – 64 Zarząd Spółdzielni był organem funkcjonującym społecznie.
Wraz z rozwojem Spółdzielni konieczne było ustalenie, choć w części składu, Zarządu zawodowego. Od 1964 r. pierwszym etatowym kierownikiem Spółdzielni i późniejszym wieloletnim prezesem Zarządu był Władysław Zdzymira, zasłużony dla LSM pracownik i działacz.
Przez długi okres w Spółdzielni funkcjonował 5-osobowy Zarząd mieszany, składający się z trzech członków zatrudnionych w Spółdzielni na kierowniczych stanowiskach i z dwóch członków wykonujących funkcje społecznie.
W latach osiemdziesiątych na trwale ukształtowała się zasada funkcjonowania Zarządu wyłącznie zawodowego. Od lat dziewięćdziesiątych Zarząd funkcjonuje w trzyosobowym składzie.
Charakterystyczne dla LSM w jej historii, były stosunkowo częste zmiany w składzie Zarządu.
Jednak od 1995 r. ustabilizowano skład Zarządu, który pracował w niezmienionym składzie do kwietnia 2009 r.
Najdłużej prezesem Zarządu w historii Spółdzielni był Wiesław Niedźwiedź – bo przez 14 lat. Od 2009 r. prezesem Zarządu jest Jan Szynalski.

W pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania Spółdzielni koncentrowano się na przygotowaniu działalności inwestycyjnej i uzyskaniu pierwszych efektów mieszkaniowych.
W latach 1960 - 1962 zakupiono od miasta dwa budynki, pierwszy przy ulicy Ułańskiej ( obecnie Hutników ), drugi przy ul. Świerczewskiego ( obecnie Aleja Rzeczypospolitej ).
Pierwszymi efektami własnych inwestycji były budynki przy ulicy Oświęcimskiej i ulicy Mickiewicza.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych Spółdzielnia rozwija działalność inwestycyjną. W 1970 roku posiada już 26 budynków i ponad 1000 mieszkań.
W 1965 roku Walne Zgromadzenie LSM ustanawia działalność społeczno-wychowawczą, jako drugą kierunkową działalność Spółdzielni. Jest to nawiązanie do przedwojennych tradycji i doświadczeń spółdzielczości w Polsce i na świecie.
W drugim dziesięcioleciu działalności Spółdzielni powstają budynki w rejonie „Śródmieścia” i „Asnyka”, w 1973 roku rozpoczyna się duża inwestycja – „Górka” - obecne osiedle „Kopernik”.
W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych oddaje się do użytku ok. 400 mieszkań rocznie. W latach 1978 i 1979 oddawano do użytku po ok. 1000 mieszkań rocznie. Nigdy później w historii Spółdzielni nie było takiego rozwoju inwestycji.
Rozwija się również działalność społeczno-wychowawcza, powstają kluby i świetlice osiedlowe we wszystkich osiedlach.
W 1980 roku Spółdzielnia posiadała 89 budynków i 6900 mieszkań.

W trzecim dziesięcioleciu LSM staje się Spółdzielnią o charakterze eksploatacyjno-inwestycyjnym, o znacznie skromniejszym zakresie inwestycji. W związku z pogarszającymi się warunkami gospodarczymi w kraju, planowana inwestycja dużego osiedla „Ulesie” zostaje zaniechana.
W 1980 roku wielkość zasobów mieszkaniowych osiąga powierzchnię ok. 350 tysięcy m².
Procesy inwestycyjne Spółdzielni koncentrują się na terenie osiedla „Zosinek”, na realizacji tzw. budownictwa plombowego w różnych punktach miasta oraz w niewielkim zakresie w Prochowicach.
W 1981 roku powstaje Zakład Remontowo-Budowlany LSM przy ulicy Niklowej, funkcjonujący na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym.
W latach osiemdziesiątych ujawniają się coraz większe potrzeby remontowe. Generalnym problemem jest powszechne zjawisko niedogrzania mieszkań, zlikwidowane dopiero po oddaniu do użytku centralnej ciepłowni w Legnicy.
Ujawniają się wady technologiczne, pierwsze próby dociepleń ścian od wewnątrz nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, nie likwidują przemarzania.
W latach osiemdziesiątych zbyt ostrożnie podchodzi się do zagadnień remontów, przez długi okres utrzymuje się tendencja jedynie minimalnego wzrostu opłat na cele remontowe. Potrzeby remontowe lawinowo narastały, a środki funduszu remontowego były bardzo skromne.
W 1990 roku Spółdzielnia posiada 111 budynków i 7800 mieszkań.

W czwartym dziesięcioleciu Spółdzielnia rozpoczyna działalność w warunkach gospodarki rynkowej, po zmianach ustrojowych w kraju.
Ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości z 1990 roku powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu LSM. Z dnia na dzień odwołano Zarząd Spółdzielni, bez zapewnienia nowego składu. Następuje skrócenie kadencji organów Spółdzielni, pojawiają się próby podziału Spółdzielni, nieuzasadnione ekonomicznie, stąd nie zostały zaakceptowane przez gremia samorządowe.
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych następują częste zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni.
W nowych warunkach gospodarczych Spółdzielnia uzyskuje większe wpływy z najmu lokali użytkowych, jednak nie uniknięto pewnych błędów w gospodarce lokalami użytkowymi.
Pojawiają się trudności z płynnością finansową Spółdzielni - ujawnia się poważny problem zadłużeń w opłatach czynszowych, pogarszają się warunki społeczno-materialne wielu spółdzielców.
Po likwidacji ZPiUI „Inwestprojekt”, Spółdzielnia odzyskuje swój biurowiec przy ul. Gwiezdnej 8, gdzie przenosi siedzibę - a pozostałe pomieszczenia w biurowcu wynajmuje.
Zmienia się model prowadzenia remontów, konieczna jest likwidacja nierentownego Zakładu Remontowo-Budowlanego, następuje to w 1993 roku. Roboty remontowe zleca się na zewnątrz w drodze przetargów.
Działalność kulturalno-oświatową Spółdzielni ogranicza się do dwóch placówek - SDK "Kopernik" i KM "Agatka".
Pogarszające się warunki kredytowania budownictwa mieszkaniowego powodują zakończenie procesów inwestycyjnych.
Następują zmiany w systemie rozliczeń za wodę. Masowo montowane są wodomierze mieszkaniowe.
Pogarsza się sytuacja w zakresie realizacji remontów, występują coraz większe potrzeby remontowe.
Od 1995 roku stabilizuje się skład Zarządu zawodowego. Przyjęto programy uzdrowienia sytuacji finansowo-gospodarczej Spółdzielni oraz poprawy windykacji należności.
Następuje uspokojenie nerwowej sytuacji w Spółdzielni, wyeliminowanie działań o charakterze akcyjnym.
Podjęte zostają racjonalne rozwiązania dostosowane do sytuacji ekonomicznej Spółdzielni. Następują zmiany dotyczące podziału napraw wewnątrz lokali między członkami a Spółdzielnią. Wprowadzona zostaje częściowa odpłatność członków za wymianę stolarki. Pozwala to na skoncentrowanie środków funduszu remontowego na remontach głównych.
Realizuje się docieplenia całych budynków, wykorzystując dotacje budżetowe na usuwanie wad technologicznych. W pierwszej kolejności dociepla się wysokie, duże budynki, korzystając ze środków budżetowych.
W 1995 roku podjęte zostały prace nad zmianami w Statucie i innych unormowaniach wewnętrznych w związku z nowelizacją Prawa spółdzielczego.
Spółdzielnia pozyskuje znaczne środki z przekształceń lokali mieszkalnych, dzięki stworzeniu preferencyjnych warunków dla tych przekształceń. Środki te nie są konsumowane, a rozważnie lokowane, co przynosi znaczne przychody operacyjne.
Od 1995 roku Spółdzielnia odzyskuje pełną płynność finansową. W kolejnych latach wyniki działalności gospodarczo-finansowej zamykają się nadwyżką przychodów nad kosztami.
Sukcesywnie porządkowane są sprawy terenowo-prawne.
W Spółdzielni wprowadzana jest komputeryzacja. Następuje istotna poprawa w windykowaniu należności od lokali użytkowych. Przyrost należności od lokali mieszkalnych zostaje ustabilizowany. Członkom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych tworzy się dogodne możliwości spłaty zaległości za mieszkania w ratach, w szczególnych sytuacjach losowych odstępuje się od egzekwowania odsetek.
Stabilizuje się zatrudnienie w Spółdzielni, poprawia się poziom obsługi członków. Racjonalizuje się zatrudnienie, zmniejsza się ilość pracowników, następuje to sukcesywnie, by osiągnąć optymalny poziom zatrudnienia odpowiedni do ustalonego zakresu obsługi członków i zasobów.
W 2000 r. Spółdzielnia posiadała 118 budynków i 7930 mieszkań.

W piątym dziesięcioleciu działalności kontynuowane są wcześniej przyjęte działania kierunkowe zmierzające do utrzymania dobrej sytuacji gospodarczo-finansowej Spółdzielni.
Nadal priorytetowym zadaniem jest sprawa właściwej windykacji należności od lokali oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki remontowej.
Spółdzielnia funkcjonuje w warunkach zniesienia wszelkich dotacji budżetowych. Realizacja dopciepleń pozostałych budynków odbywa się wyłącznie ze środków własnych. Zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli zostaje wprowadzona odrębna opłata na docieplenia budynków.
Docieplenia realizuje się sukcesywnie we wszystkich osiedlach. W 2009 r. Spółdzielnia posiada ponad 78 % budynków docieplonych.
Zlikwidowano uciążliwy problem przecieków dachów po przeprowadzonych kapitalnych remontach.
Zwiększono ilość środków przeznaczanych na wymianę stolarki. Zwiększono zakres remontów klatek schodowych, wymiany bram do budynków.
Po kilku latach systemowo prowadzonej gospodarki remontowej w zasobach Spółdzielni, znacząco poprawiły się warunki zamieszkiwania, stan techniczny i estetyczny budynków. Osiedla LSM wyróżniają się pod względem stanu technicznego i estetycznego od innych zasobów na terenie miasta. Jest to powszechnie zauważane i powoduje, że mieszkańcy coraz bardziej troszczą się o poszanowanie wspólnego mienia i zwracają większą uwagę na zdarzające się przypadki dewastacji.
Nowym problemem staje się wysoki poziom kosztów energii cieplnej. Opłaty za ogrzewanie stanowią blisko 70 % kosztów utrzymania zasobów.
Spółdzielnia rozpoczyna modernizację instalacji grzewczych oraz opomiarowanie zużycia energii cieplnej w poszczególnych węzłach. Montuje się termozawory umożliwiające regulację dopływu ciepła. Ma to powodować umożliwienie racjonalnego korzystania z energii cieplnej i zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania.
Od sezonu grzewczego 2001/2002 zostaje wprowadzony system indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej. Zastosowano elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, prowadzenie rozliczeń zlecono wyspecjalizowanej firmie "Viterra" ( obecnie „ista Polska” ).
Po wykorzystaniu doświadczeń wynikających z rozliczenia pierwszych sezonów grzewczych, do systemu wprowadzono niezbędne modyfikacje usprawniające rozliczenia.
Efektem wdrożenia systemu indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej jest bardziej racjonalne korzystanie z ciepła, co przekłada się na zmniejszenie ilości zużywanej energii i kosztów z tym związanych.
W latach dwutysięcznych pięciokrotnie dokonywano zmian w Statucie Spółdzielni i odpowiednio w wymaganych regulaminach wewnętrznych.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 2000 r. z późniejszymi zmianami powodowała konieczność dokonywania zmian w Statucie.
Ustawa ta budziła wiele kontrowersji w środowiskach spółdzielczości mieszkaniowej, posiadała liczne niedoskonałości, została skutecznie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Po kolejnych nowelizacjach ustawa nadal obowiązuje. Niektóre jej przepisy zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Wiele z nich Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją.
Ustawa wprowadziła nową formę prawa do lokalu mieszkalnego - prawo odrębnej własności.
Zgodnie z ustawą określono przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomościach. Wymagało to ogromnej pracy, dokonania inwentaryzacji nieruchomości i spełnienia skomplikowanych procedur.
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r. stworzyła bardzo korzystne warunki finansowe do przenoszenia własności lokali. Zgłaszane wnioski mieszkańców w tej sprawie realizowane były na bieżąco. Do końca 2010 r. przeniesiono w prawo odrębnej własności 4060 mieszkań.
W 2010 r. Spółdzielnia posiadała 116 budynków i 7899 mieszkań oraz 96 lokali użytkowych o łącznej powierzchni ok. 400 tys. m²

Z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( art. 26 ust. 1 ) w nieruchomościach przy ul. Kwiatowej 25 i ul. Roosevelta 34, po wyodrębnieniu własności wszystkich lokali, powstały wspólnoty mieszkaniowe, których zarządy zleciły zarządzanie tymi nieruchomościami innym zarządcom. Są to niewielkie nieruchomości – jedna o 10 mieszkaniach, druga o 15 mieszkaniach. To dwa przykłady, kiedy z zasobów Spółdzielni wydzieliły się wspólnoty mieszkaniowe.
Członkowie i mieszkańcy, współwłaściciele lokali w większości wypowiadają się sceptycznie o powoływaniu wspólnot z zasobów Spółdzielni w trybie art. 241 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zarząd i Rada Nadzorcza już wcześniej podejmowały działania zmierzające do uzyskania korzystnych warunków nabycia gruntów od Gminy Legnica.
Rada Miejska Legnicy w 2003 r. podjęła uchwałę umożliwiającą spółdzielniom mieszkaniowym nabycie gruntów będących w wieczystym użytkowaniu z 90 % bonifikatą.
Zebranie Przedstawicieli LSM w 2004 r. podjęło uchwałę w sprawie zasad wykupu gruntów od Gminy Legnica.
Do 2010 r. wykupiono na własność od Gminy Legnica 93 działki zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi – w użytkowaniu wieczystym pozostawało 22 działki. Wnioski o ich wykup zostały złożone. Trwają procedury załatwiania tych spraw.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14.06.2007 r. ustaliła zasadę prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji przychodów i kosztów.
Zmierza to do likwidacji zasady solidaryzmu spółdzielczego, rozliczania kosztów na całość zasobów.

Od 2009 r. wprowadzono w Spółdzielni pierwsze rozliczenia niektórych kosztów na nieruchomości – dotyczyło to rozliczenia kosztów wody. Rozliczenia te wykazały koszty wody niezbilansowanej znacząco różniące się w poszczególnych nieruchomościach.
Mechanizm tych rozliczeń spotkał się z niezrozumieniem i licznymi interwencjami spółdzielców przyzwyczajonych do dotychczasowych, uśrednionych rozliczeń.

Znowelizowana w dniu 14.06.2007 r. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wyeliminowała w większych spółdzielniach mieszkaniowych funkcjonowanie Zebrań Grup Członkowskich i Zebrań Przedstawicieli.
Wprowadziła obligatoryjnie Walne Zgromadzenia, które mogą być podzielone na części. W LSM Walne Zgromadzenie podzielone na cztery części po raz pierwszy w historii Spółdzielni odbyło się w 2009 r. na przełomie maja i czerwca.
Ta forma, wbrew intencjom ustawodawcy, w praktyce jest skomplikowana organizacyjnie i proceduralnie.
Zasady obradowania Walnego Zgromadzenia podzielonego na części spotkały się z licznymi wątpliwościami i zapytaniami członków.
Długoletni, doświadczeni członkowie naszej Spółdzielni wskazują na potrzebę powrotu do ustawowego usankcjonowania organizacji zebrań w grupach członkowskich, na umożliwienie wyboru przedstawicieli członków z poszczególnych osiedli na ogólne zebranie przedstawicieli oraz na potrzebę usankcjonowania w Statucie LSM możliwości wyboru reprezentantów członków i mieszkańców jednej lub kilku sąsiednich nieruchomości do bieżących kontaktów z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni w celu konsultowania i opiniowania aktualnych spraw gospodarczych i społecznych poszczególnych nieruchomości, grup nieruchomości, czy osiedli.

Od 2004 r. wydawany jest magazyn „LOKATOR”, który nieodpłatnie dostarczany jest wszystkim członkom Spółdzielni. W magazynie tym, ukazującym się trzy lub cztery razy w roku, publikowane były istotne informacje o działalności Spółdzielni. „LOKATOR” cieszył się dużym zainteresowaniem spółdzielców. Od 2013 r. wydawany jest „Nowy Lokator LSM” kontynuujący tradycje „LOKATORA”, tylko w bogatszym wystroju edytorskim.
Od 2009 r. prowadzona jest strona internetowa Spółdzielni, na której zamieszczane są aktualne informacje o działalności LSM ( www.legnickasm.pl ). Na stronie funkcjonuje moduł - elektroniczna strefa mieszkańca – gdzie można sprawdzać stan swoich opłat za mieszkanie i za wodę.

W 2000 r. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z okazji 40-tej rocznicy działalności została odznaczona przez Krajową Radę Spółdzielczą Odznaką "Za Zasługi dla Spółdzielczości".
W latach 2000 - 2009 Krajowa Rada Spółdzielcza odznaczyła kilkunastu wieloletnich działaczy samorządowych naszej Spółdzielni Odznakami "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego".

Rok 2010 był rokiem obchodów jubileuszu 50-lecia działalności LSM. Jubileusz był obchodzony przez cały rok w formie różnorodnych imprez, wystaw, konkursów, pokazów, festynów. Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu była uroczysta Akademia, która odbyła się w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy we wrześniu 2010 r.
W trakcie Akademii wręczono uroczyście „Medal 50-lecia LSM” wielu zasłużonym działaczom samorządowym i długoletnim pracownikom LSM.

Początek szóstego dziesięciolecia, to kontynuacja działań zapewniających właściwe zarządzanie spółdzielczymi zasobami. To kontynuacja procesu termomodernizacji budynków. To dbałość o utrzymanie dobrego poziomu obsługi członków przez zawodowe służby Spółdzielni. To racjonalna gospodarka finansowa – równoważenie przychodów i kosztów.
W latach 2011 - 2014 podejmowano działania oszczędnościowe. Mimo rosnących cen materiałów i usług nie zachodziła konieczność podwyższenia opłat eksploatacyjnej i remontowej.

Odbywały się obrady Walnych Zgromadzeń podzielonych na cztery części. Ta forma, narzucona przez ustawodawcę, nadal spotyka się z niezrozumieniem i wieloma uwagami spółdzielców.

W 2013 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany w Statucie LSM, zrealizowano wcześniej zgłaszane postulaty członków dotyczące potrzeby zmian w Statucie.
Między innymi, zdecydowano o zmniejszeniu składu osobowego Rady Nadzorczej z 19 do 15 członków, o powołaniu nowych organów statutowych : Zebrania Osiedlowego i Rady Osiedla – dla sześciu osiedli Spółdzielni – „Kopernik I A”, „Kopernik I B”, „Kopernik II”, „Śródmieście”, „Asnyka” i „Zosinek”. Są to organy o charakterze opiniodawczym i wnioskodawczym.
Rady Osiedli w codziennym działaniu wpływają na lepszą komunikację mieszkańców z Zarządem, Radą Nadzorczą i administracją Spółdzielni. Te podstawowe ogniwa samorządowe są potrzebne przy rozstrzyganiu często drobnych, lokalnych spraw osiedlowych – ale ważnych dla mieszkańców danego osiedla.
Walne Zgromadzenie w maju 2014 r. wybrało Radę Nadzorczą na nową kadencję 2014 – 2017 w 15-osobowym składzie.

W 2011 r. przeprowadzono modernizację SDK „Kopernik” – uzyskano nowoczesną placówkę umożliwiającą rozwój działalności kulturalno-oświatowej. W tej działalności zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia form przeznaczonych dla dorosłych oraz osób w starszym wieku.
W 2013 r. przeprowadzono prace remontowe w KM „Agatka”.

W 2014 r. , w przeddzień 55-tej rocznicy działalności LSM, można stwierdzić, że kondycja gospodarczo-finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra. Potwierdziła to kompleksowa lustracja przeprowadzona w 2013 r. przez ZRSM RP w Warszawie.
Zostały ocieplone ściany wszystkich budynków mieszkalnych w Spółdzielni, poza jednym przy ul. Wrocławskiej 26 – 28, którego docieplenie planowane jest na 2015 r. Kompleksowo realizuje się remonty. Na uwagę zasługuje wykonanie kosztochłonnych remontów modernizacyjnych niemal wszystkich dźwigów osobowych w budynkach wysokich. W ostatnich kilku latach realizowane są w zwiększonym zakresie remonty klatek schodowych. Prowadzone są prace termomodernizacyjne – docieplanie cokołów, przebudowa lub dobudowa wiatrołapów, wymiana stolarki na klatkach schodowych.
Podjęto działania zmierzające do zmniejszenia wskaźnika wody niezbilansowanej – osiągnięto bardzo dobry wynik na poziomie ok. 7 %.
Wdrożono system elektronicznego odczytu podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych. Dokonywane są odczyty tych urządzeń bez potrzeby wchodzenia do mieszkań.
Prowadzone są intensywne prace dotyczące windykacji należności od lokali mieszkalnych i użytkowych.
Nie występuje zagrożenie o charakterze gospodarczo-finansowym w funkcjonowaniu Spółdzielni w najbliższych latach.

Niepokoić mogą jedynie pojawiające się i powracające zakusy polityczne zmierzające do osłabienia, czy wręcz do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.
Te antyspółdzielcze inicjatywy pojawiają się w formie projektów ustaw składanych w Sejmie. Jak dotychczas Sejm nie uchwalił ustawy rozbijającej spółdzielczość mieszkaniową. Ale ustalono przepisy utrudniające działalność spółdzielniom mieszkaniowym, np. przepisy dotyczące opodatkowania działalności wynikowej, czy opodatkowania działalności kulturalno-oświatowej.

Należy mieć nadzieję, że spółdzielczość mieszkaniowa przetrwa, mimo zakusów politycznych, że przetrwają spółdzielcze idee solidaryzmu, dobrej gospodarki społecznej, równości i wzajemnej pomocy.

W połowie szóstego dziesięciolecia działalności LSM śmiało można powiedzieć, że Spółdzielnia wiele zrobiła, że chce nadal gospodarować i realizować cele statutowe.

Rok 2015 jest rokiem jubileuszu 55-lecia działalności LSM.

 

Legnica – listopad 2014 r.
Opracowanie : NO – M.A.

 

  • Czytany 1044 razy
Powrót na górę