INFORMACJA O PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA LSM

 

Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy odbyło się w maju 2018 roku.

Obradowało zgodnie z „Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia LSM” i postanowieniami Statutu LSM.

 

Odbyło się w trzech częściach:

1.

CZĘŚĆ I WALNEGO ZGROMADZENIA - rejon „Kopernik I A” i „Kopernik I B” - w dniu 15.05.2018 r. w SDK „Kopernik” ul. Koziorożca 9 – obradom przewodniczył Krzysztof Steliga.

2.

CZĘŚĆ II WALNEGO ZGROMADZENIA - rejon „Kopernik II” i „Śródmieście” - w dniu 17.05.2018 r. w SDK „Kopernik” ul. Koziorożca 9 – obradom przewodniczyła Irena Mastalarczuk.

3.

CZĘŚĆ III WALNEGO ZGROMADZENIA – rejon „Asnyka” i „Zosinek” - w dniu 22.05.2018 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości „Arleg” pl. Wolności 4 – obradom przewodniczyła Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska.

 

W trakcie obrad wręczono zasłużonym działaczom samorządowym i długoletnim pracownikom Spółdzielni Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” i „Zasłużony dla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Krajowa Rada Spółdzielcza nadała Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” osobom, które swoją pracą i działalnością społeczną wniosły znaczący wkład w rozwój LSM i ruchu spółdzielczego. Odznaki otrzymali:

 

 • Mikołaj Lisowski – długoletni działacz samorządowy, członek Rady Nadzorczej LSM w kilku kadencjach, również obecnie w kadencji 2017-2020,

 • Eugeniusz Łysyk – działacz samorządowy, były członek Rady Nadzorczej LSM, członek Rady Osiedla LSM „Kopernik II”,

 • Jerzy Michalczyk – długoletni pracownik Spółdzielni, działacz samorządowy i związkowy, zatrudniony w Dziale Eksploatacji LSM,

 • Janusz Nadybał – działacz samorządowy, długoletni członek Rady Osiedla LSM „Zosinek”.

 

Rada Nadzorcza LSM przyznała Odznakę „Zasłużony dla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” osobom za działalność społeczną na rzecz Spółdzielni, szczególnie w jej organach i za długoletnią pracę zawodową.

Odznaki otrzymali:

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy – jednostka od wielu lat współpracująca z LSM w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

 • Andrzej Andrzejewski – działacz spółdzielczy, długoletni członek Rady Nadzorczej, obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej LSM,

 • Bożena Kochler – długoletni, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony w Dziale Eksploatacji,

 • Regina Partyka – długoletni, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony w Dziale Finansów i Rachunkowości,

 • Mirosław Pokora – zaangażowany, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony na stanowisku pełnomocnika Zarządu – kierownika Działu Eksploatacji,

 • Danuta Sidor – długoletni, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony w Dziale Finansów i Rachunkowości,

 • Bernardetta Szewczyk – długoletni, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony w Dziale Finansów i Rachunkowości,

 • Beata Szyszka – długoletni, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony w Dziale Organizacyjno-Samorządowym, działacz spółdzielczy, członek Rady Osiedla LSM „Kopernik II”,

 • Jan Trepka – długoletni, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony w Dziale Technicznej Obsługi Zasobów,

 • Zbigniew Trepka – długoletni działacz spółdzielczy i sportowy, członek Rady Nadzorczej LSM i członek Rady Osiedla LSM „Kopernik IA”,

 • Lucyna Wysoczańska-Minkowicz – działacz spółdzielczy, długoletni członek Rady Osiedla LSM „Kopernik IB”, były członek Rady Nadzorczej LSM,

 • Arkadiusz Zakrzewski – długoletni, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony w Dziale Eksploatacji,

 • Maciej Żymańczyk – długoletni, wyróżniający się pracownik Spółdzielni, zatrudniony w Dziale Technicznej Obsługi Zasobów.

 

Gratulujemy osobom wyróżnionym tymi zaszczytnymi Odznakami.

 

Odznaki te są również formą podziękowania wymienionym osobom za ich osobiste zaangażowanie, za ich aktywność na rzecz Spółdzielni.

 

 

Każda część Walnego Zgromadzenia LSM obradowała z następującym porządkiem:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.

 2. Informacja o porządku obrad.

 3. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw.

 4. Wybory Komisji : Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

 5. Sprawozdanie Zarządu LSM z działalności Spółdzielni za 2017 r.

 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.

 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2017 r. wraz z oceną wyników pracy Zarządu.

 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2017 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2017 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2017 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej LSM osiągniętego w 2017 r.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie LSM.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM (głosowanie tajne).

 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu Rady Nadzorczej LSM”.

 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aneksu do „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia LSM”.

 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 18. Wybór delegata i zastępcy delegata LSM na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

 19. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej.

 20. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków w trybie § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni.

 21. Rozpatrzenie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych – po przeprowadzonej w LSM lustracji przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze w 2016 r.

 22. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące wyników głosowania w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM na części Walnego Zgromadzenia.

 23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

 24. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Spółdzielni zostali poinformowani o terminie, miejscu i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia w zawiadomieniu opublikowanym w magazynie „Nowy Lokator LSM”, który ukazał się w trzeciej dekadzie marca 2018 r. i został przekazany wszystkim członkom Spółdzielni.

Od 24 kwietnia 2018 r. na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych rozmieszczono zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia podzielonego na części.

W zawiadomieniach tych przekazano informację, że z dokumentami na Walne Zgromadzenie można zapoznać się wcześniej w siedzibie Spółdzielni, w SDK „Kopernik”, w Klubie Mieszkańców „Agatka” i na stronie internetowej Spółdzielni.

Porządek obrad został ustalony przez Zarząd LSM, przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Członkowie nie zgłosili projektów uchwał do porządku obrad w trybie postanowienia § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu LSM.

Udział członków w obradach części Walnego Zgromadzenia był zbliżony do poprzedniego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia – w obradach łącznie wzięło udział 129 uprawnionych członków i pełnomocników członków oraz 68 innych osób przysłuchujących się obradom.

 

W Walnym Zgromadzeniu LSM na zaproszenie uczestniczyli: posłowie na Sejm RP Robert Kropiwnicki i Ewa Szymańska, prezydent miasta Tadeusz Krzakowski, zastępca prezydenta miasta Jadwiga Zienkiewicz, radni Rady Miejskiej Legnicy oraz przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na bardzo dobre wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni i na wyróżniający się stan estetyczny i techniczny budynków i osiedli. Przekazali zebranym życzenia owocnych obrad.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, część Walnego Zgromadzenia nie jest organem Spółdzielni, nie może samodzielnie podejmować uchwał. Dopiero podsumowanie wyników głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych porządkiem obrad przez Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM autoryzuje i potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie.

 

Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM odbyło się w dniu 30.05.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w składzie przewodniczący i sekretarze obrad trzech części Walnego Zgromadzenia.

Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM potwierdziło, że Walne Zgromadzenie LSM podjęło następujące uchwały:

 

 1. Uchwałę Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2017 r.

 2. Uchwałę Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2017 r.

 3. Uchwałę Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN LSM z działalności w 2017 r.

 4. Uchwałę Nr 4 w sprawie przeznaczenia zysku netto z działalności gospodarczej LSM za 2017 r.

 5. Uchwałę Nr 5 w sprawie zmian w Statucie LSM.

 6. Uchwały Nr 6 w sprawie „Regulaminu Rady Nadzorczej LSM w Legnicy”.

 7. Uchwałę Nr 7 w sprawie aneksu do „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia LSM”.

 8. Uchwałę Nr 8 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 9. Uchwałę Nr 9 w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM.

 

Walne Zgromadzenie LSM zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok i zatwierdziło sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

Dokonało podziału zysku osiągniętego w 2017 r. w kwocie 1 338 tysięcy zł, przeznaczając kwotę 1 000 000 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

Uchwaliło zmiany w Statucie LSM wynikające głównie z ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Również uchwaliło „Regulamin Rady Nadzorczej LSM” i aneks do „Regulaminu obrad Walnego zgromadzenia LSM”.

Udzieliło absolutorium członkom Zarządu LSM – Janowi Szynalskiemu, Grzegorzowi Lewandowskiemu, Dariuszowi Trawińskiemu - za okres ich pracy w Spółdzielni w 2017 roku.

Wybrało Jana Szynalskiego na delegata LSM i Andrzeja Andrzejewskiego na zastępcę delegata LSM na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

Przyjęło informację o realizacji wniosków polustracyjnych po przeprowadzonej w LSM lustracji w 2016 r.

 

W dyskusji w trakcie obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia LSM podnoszono bieżące sprawy eksploatacyjne, wskazywano na potrzebę tworzenia bardziej dogodnych warunków dla starszych mieszkańców osiedli. Wyrażano opinie związane z dobrą sytuacją gospodarczo-finansową Spółdzielni. Podkreślano dobrą pracę gospodarzy domów i administratorów.

 

W trakcie obrad części Walnego Zgromadzenia zgłoszono wnioski, które są zawarte w protokołach obrad. Wnioski te będą rozpatrzone przez Zarząd i RN LSM – stosownie do kompetencji statutowych.

 

Z dokumentami na Walne Zgromadzenie, protokołami obrad, uchwałami, członkowie LSM mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.

Z dokumentacją dotyczącą Walnego Zgromadzenia LSM w tym z treścią uchwał Walnego Zgromadzenia można zapoznać się również na stronie internetowej Spółdzielni – www.legnickasm.pl

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 27 sierpień 2018 11:02
Powrót na górę