Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd LSM informuje, że Rada Nadzorcza LSM powołała KOMISJĘ STATUTOWĄ LSM w siedmioosobowym składzie.

Komisja Statutowa opracowuje projekt zmian w Statucie LSM, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu LSM do uchwalenia w czerwcu 2019 r.

Termin składania wniosków dotyczących zmian w Statucie mija z dniem 05.04.2019 r.

Wnioski można składać w siedzibie Spółdzielni w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Sekretariacie.

Ostatnio zmienianypiątek, 22 marzec 2019 09:51
Powrót na górę