Prace Rady Nadzorczej LSM w II półroczu 2018r.

Rada Nadzorcza LSM pracuje w 15 osobowym składzie pod przewodnictwem Andrzeja Andrzejewskiego.
W lipcu Rada Nadzorcza zapoznała się z programami realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i wniosków części Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdziła korektę rzeczowo-finansowego planu remontów Spółdzielni na 2018 r. W sierpniu rozpatrzyła analizę wykonania zadań gospodarczo-finansowych Spółdzielni za I półrocze 2018 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej LSM. We wrześniu prowadzone były jesienne przeglądy zasobów, w których uczestniczyli członkowie Rady.


Ponadto do końca b.r. Rada Nadzorcza, między innymi, rozpatrzy następujące sprawy:

  • zapozna się z informacją dotyczącą rozliczenia kosztów wody wg stanu na 31.08.2018 r.,
  • rozpatrzy analizę wykonania zadań gospodarczo-finansowych Spółdzielni za trzy kwartały 2018 r.,
  • zatwierdzi rzeczowo-finansowy planu remontów LSM na 2019 r.,
  • podejmie uchwały dotyczące aktualizacji niektórych regulaminów LSM,
  • rozpatrzy informację dotyczącą przygotowania zasobów do okresu zimowego 2018/2019,
  • zapozna się z przewidywanym wykonaniem zadań gospodarczo-finansowych za 2018 r. i ustali podstawowe wskaźniki do planu gospodarczo-finansowego LSM na 2019 r.

Rada Nadzorcza będzie prowadziła kontrole różnych zakresów działalności Spółdzielni, zgodnie z ramowym planem pracy. Kontrole będą wykonywane głównie przez poszczególne Komisje Rady. Między innymi, zostanie przeprowadzona przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi kontrola stanu porządku i czystości zasobów sprzątanych przez firmy zewnętrzne i przez pracowników LSM. Nastąpi porównanie jakości i kosztów utrzymania porządku przez firmy zewnętrzne i przez pracowników Spółdzielni. Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę windykacji należności od lokali mieszkalnych i użytkowych. Komisja Samorządowa dokona kontroli przestrzegania statutowych praw członków przez służby Spółdzielni. Skontroluje terminowość i kompleksowość załatwiania spraw zgłoszonych przez członków, sprawdzi, czy dotrzymywane są statutowe terminy. Wnioski pokontrolne Komisje przekażą Radzie Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w dyżurach w ramach przyjmowania wniosków i interwencji mieszkańców.
Rada Nadzorcza na bieżąco rozpatruje sprawy indywidualne mieszkańców skierowane do Rady przez członków Spółdzielni.

Opr. M.A.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 08 październik 2018 12:49
Powrót na górę